Jump to Navigation

Добредојдовте на веб локацијата на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

 

 

Почитувани посетители,

 

 

Добредојдовте на интернет страницата на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Овде ќе добиете корисни информации, кои ќе ви помогнат да се запознаете со работата на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен и нејзината поставеност во правниот систем во Република Северна Македонија.

Државната комисија е самостоен државен орган со својство на правно лице и е составена од претседател и десет члена, именувани од Собранието на Република Северна Македонија, со мандат од 5 години. За работата на Државната комисија и за својата работа, претседателот и членовите одговараат пред Собранието на Република Северна Македонија.Целта на Државната комисија е да создаде ефикасен систен на правна заштита, преку навремено и законито решавање на предметите по жалби.

Се надеваме дека користењето на интернет страницата ќе ви биде пријатно и едноставно.

 

СООПШТЕНИЕ - СООПШТЕНИЕ

 

Subscribe to Управна постапка RSS


by Dr. Radut