Jump to Navigation

Контакт

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

кеј Димитар Влахов бр. 4

 

1000 Скопје, Република Северна Македонија

телефон: +389(0)2 3211-343

e-mail: contact@dkz.mkBook | by Dr. Radut