Jump to Navigation

Контакт

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен


кеј Димитар Влахов бр. 4


1000 Скопје,
Република Северна Македонија

телефон: +389(0)2 3211-343

e-mail: contact@dkz.mk

English


Book | by Dr. Radut