Jump to Navigation

Слободен пристап до информации

Државната комисија за службени лица кои ќе посредуваат и ќе укажуваат помош при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, ги назначува следниве лица:

Име и презиме Наталија С. Филипова Даниела Радиќ
Институција Државна
комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен
Државна
комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен
Адреса кеј Димитар Влахов бр. 4,1000 Скопје кеј Димитар Влахов бр. 4,1000 Скопје
Телефон +389(0)2
3211-343
+389(0)2
3211-343
е-пошта natalija.filipova@dkz.mk daniela.radik@dkz.mk

 

Образец: Барање за пристап до информации од јавен карактер

 

 

Кодекс за административни службеници

 

Државната комисија располага со следниве информации од јавен карактер:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРАЊА И РЕШЕНИЈА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2022 ГОДИНА

 

БАРАЊА И РЕШЕНИЈА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2021 ГОДИНА

 

БАРАЊА И РЕШЕНИЈА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2020 ГОДИНА

 Book | by Dr. Radut