Jump to Navigation

Слободен пристап до информации


Државната комисија за службени лица кои ќе посредуваат и ќе укажуваат помош при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, ги назначува следниве лица:

Име и презиме
Наталија С. Филипова Даниела Радиќ
Институција Државна
комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен
Државна
комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен
Адреса кеј Димитар Влахов бр. 4,1000 Скопје кеј Димитар Влахов бр. 4,1000 Скопје
Телефон +389(0)2
3211-343
+389(0)2
3211-343
е-пошта
natalija.filipova@dkz.mk daniela.radik@dkz.mk
Образец: Барање за пристап до информации од јавен карактер

 

Кодекс за административни службеници

 

Државната комисија располага со следниве информации од јавен карактер:

 

 • Деловник за начинот на работа и одлучување на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен бр.0101-827 од 12.05.2014 год.

 • Годишни извештаи за работата на комисијата

 • Правилник за внатрешна организација

 • Органограм за внатрешна организација

 • Правилник за систематизација на работните места

 • Список на членови на Комисијата
 • Список на вработени во стручна служба на Комисијата

 • Офицер за заштита на лични податоци

 • Заштита на укажувачи

 • Буџет на Комисијата за 2017-та година

 • Буџет на Комисијата за 2018-та година

 • Буџет на Комисијата за 2019-та година

 • Буџет на Комисијата за 2020-та година

  • Годишен план за јавни набавки за 2017-та година

  • Годишен план за јавни набавки за 2018-та година

  • Годишен план за јавни набавки за 2019-та година

  • Годишен план за јавни набавки за 2020-та година

   • Годишна сметка за 2016 година

   • Годишна сметка за 2017 година

   • Годишна сметка за 2018 година

   • Годишна сметка за 2019 година


   • Book | by Dr. Radut