Jump to Navigation

Komisioni Shtetëror për Vendim në procedurën administrative dhe procedurën e punësimit në shkallë të dytë

Procedura administrative është procedurë me rëndësi të madhe për palët - pjesëmarrëse në të, sepse ato ushtrojnë të drejtat e tyre të caktuara para organeve të pushtetit ekzekutiv. Në procedurën administrative të vendosur nga ministritë dhe organet e tjera të administratës shtetërore, organizatat dhe organet e tjera shtetërore të përcaktuara me ligj, deri në miratimin dhe hyrjen në fuqi të Ligjit për themelimin e Komisionit Shtetëror për vendosjen në procedurën administrative dhe procedurën e punësimit të shkallën e dytë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 51/2011), ka vendosur Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes komisioneve përgjegjëse për fusha të caktuara në shkallën e dytë, përveç nëse me ligjet materiale nuk është përcaktuar ndryshe.

Komisioni Shtetëror për vendosjen në procedurë administrative dhe procedurën e punësimit në shkallë të dytë është përgjegjës për zgjidhjen e ankesave kundër vendimeve të marra në procedurë administrative në shkallë të parë nga ministritë, organet e tjera të administratës shtetërore, organizatat e përcaktuara me ligj dhe organet e tjera shtetërore.

Është kompetente të vendosë edhe për çështje nga lëmia e marrëdhënieve të punës në shkallë të dytë (të cilat nuk janë në kompetencë të Agjencisë për Administratë), për çështjet nga lëmia e marrëdhënieve të punës për nëpunësit civil nga Agjencia për Administratë, si. si dhe kundër vendimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme që anulojnë vendimet e dhënies së kontratës.

Mënyra e punës dhe procedura e vendimmarrjes para Komisionit Shtetëror rregullohet me Rregulloren e punës për mënyrën e punës dhe procedurën e vendimmarrjes së Komisionit Shtetëror.

Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurën Administrative dhe Punësimin në Shkallë të Dytë është themeluar me ligj dhe ka filluar punën më 1 dhjetor 2011.

Lokalet e Komisionit Shtetëror ndodhen në kalatën Dimitar Vlahov nr. 4 në Shkup.

Telefoni kontaktues i Komisionit Shtetëror është 02/3211 - 343Book | by Dr. Radut